loading...

فروشگاه فایل خرید و فروش فایل دانلودی

مقالات ترجمه شده، مقالات دانشجویی، پاورپوینت، کتاب، جزوه، نمونه سوال

توجیه نهاد وکیل ثابت الوکاله در حقوق ایران

Admin بازدید : 55 یکشنبه 29 اسفند 1400 : 0:8 نظرات (0)

چکیده:

برخي اسناد تاريخي دوره اسلامی و قوانین موضوعه ی ايران در مواد متعددی، اصطالح (وکیل ثابت الوکاله) يا (وکالی ثابت الوکاله) را به کار برده است. مسئله اين تحقیق، شناسايي مفهوم، مباني و کارکرد های گوناگون اين نهاد حقوقي بر اساس ديدگاه های  فقهي و حقوقي است که بیانگر آثار اقدامات وکیل پس از تحديد اختیار يا عزل اعالم نشده او از سوی موکل در برابر وکیل، ثالث و مراجع عمومي است در انجام موضوع وکالت ميباشد. هدف این تحقیق، تبیین جایگاه و مباني نهاد وکیل ثابت الوکاله در نظام حقوقي ايران ميباشد. قلمرو نهاد مذکور نه تنها از رابطه موکل با وکیل، فراتر رفته بلکه به روابط او با اشخاص ثالث ذينفع و مراجع عمومي درگیر در انجام موضوع وکالت نیز گسترش يافته است به طوری که آثار اقدامات وکیل قبل از اعالم تحديد اختیار يا عزل، برغم زوال جزئي يا کلي رابطۀ وکالت، دامنگیر موکل ميشود. چنین مفهومي به ترکیب وصفي وکالت ثابت در توصیف اعمال حقوقی وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل خود، در برخي روايات و کتاب های فقهي، نزديک مي شود. اين وضعیت را مي توان بر دو مبنای کلي ضمان ناشي از تقصیر، تسبیب، غرور و الحرج و الضرر از يک سو و اصاله ظهور و اصاله الصحه از سوی ديگر، توجیه نمود. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی، صورت مي پذيرد.

کلید واژه ها:  وکیل، موکل، وکالت، ثالث، مراجع عمومي، عزل

 

مقدمه

1- مفهوم ثابت الوکاله

2-1- وکالت مدت دار

3-1- وکالت محرز

4-1- وکالت بلاعزل

5-1- وکالت ثابت

2- قلمرو ثابت الوکاله

1-2- اثر عزل وکیل در رابطه موکل و وکیل

2-2- اثر عزل وکیل در رابطه موکل و ثالث

3-2- اثر عزل وکیل در رابطه موکل و مراجع عمومی

3- مبانی ثابت الوکاله

1-3- توجیه بر مبنای استصحاب

2-3- توجیه ثابت الوکاله بر مبنای ضمان

1-2-3- ضمان ناشی از اعتماد

2-2-3- ضمان تقصیر

3-2-3- ضمان تسبیب

4-2-3- ضمان غرور

5-2-3- نفی حرج و ضرر

3-3- توجیه ثابت الوکاله بر مبنای اصاله الظهور

4-3- توجیه بر مبنای اصاله الصحه

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

سیر تحولات داوری بین الملل در گذر تاریخ؛ از داوری دولت شهرها تا داوری تجاری بین الملل

Admin بازدید : 42 شنبه 28 اسفند 1400 : 23:52 نظرات (0)

چکیده:

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصي و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآيند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه يافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتي فراملي که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلماني ايمانوئل کانت، بیشتر روسای دولتها و مقامات در عرصه ديپلماسي استفاده از مکانیسم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشريفات و هزينه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتي شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف های نوين در اثر تعاملات فراملي بازار در عرصه بین الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز يافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصي شدن و گسترش حیطه های داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتي و از صنعتي به اطلاعاتي بوده ايم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلي انجام نشده است. اين مقاله به شیوۀ توصیفي تحلیلي به تبیین سیر تحوالت مرتبط با داوری در حقوق بین الملل اشاره داشته است.

کلید واژه ها:  داوری، داوری دولت شهرها، داوری تجاری بین الملل، حقوق بین الملل، حل اختلاف.

 

مقدمه

1- داوری در یونان باستان

2- داوری بین الملل در رم باستان

3- داوری بین الملل در قرون وسطی

4- تحولات داوری بین الملل تا پیش از قرن هجدهم میلادی

5- تحولات داوری بین الملل در قرن هجدهم میلادی

6- داوری بین الملل در عصر مدرن

7- داوری تجاری بین الملل

نتیجه گیری

منابع

دانلود فایل ورد

بررسي فقهي و حقوقي قاعده لاضرر در رويه قضايي كنوني

Admin بازدید : 64 شنبه 28 اسفند 1400 : 21:28 نظرات (0)

چکیده:

از جمله قواعدي که در تعديل يا تکميل نصوص شرعي کاربرد موثر دارد و احکام فرعي فراواني از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است. با آنکه نصوص شرعي متعددي بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون ترديد، قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از اضرار، از احکامي است که عقل، صرف نظر از متون شرعي يا ادله نقلي، به آن حکم مي کند و از مستندات عقليه است. همچنين از جمله قواعدي که در تعديل يا تکميل نصوص شرعي کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعي فراواني از آن متفرع شده است قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است. با آنکه نصوص شرعي متعددي به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون ترديد قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از ضرر از احکامي است که عقل صرف نظر از متون شرعي يا ادله نقلي به آن حکم مي کند و از مستقلات عقليه است به عبارت ديگر اين قاعده از قواعد کلي مبتني بر انصاف است. اهميت قاعده مذکور به حدي است که بسياري از فقها از گذشته دور و نزديک در تاليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده اند. در اين مقاله بر آن شديم قاعده لاضرر در رويه قضايي کنوني را از لحاظ فقهي و قانوني مورد بررسي و تحقيق قرار دهيم.

واژگان كليدي: قاعده لا ضرر، نهي از اضرار، قاعده تسليط، عدم النفع، قاعده اتلاف

 

بخش اول : مدارك قاعده لا ضرر

بند دوم : معاني قاعده لا ضرر

بند سوم: نهي از ضرر

بند چهارم: نفي ضرر غير متدارك

بند پنجم: نفي حكم ضرري

بند ششم: نفي حكم به لسان نفي موضوع

بند اول: نفي حكم ضروري با واقعیت مطابقت ندارد

بند دوم: نامفهوم بودن رفع حكم يا عدم جعل حكم شرعي در مورد ضرر

بند سوم: حرمت اضرار میتواند از نفي حكم ضروري ناشي شود

بند چهارم: نفي حقيقت ضرر از لحاظ كلي در دين اسلام صحيح است

بند پنجم: نفي حكم به لسان نفي موضوع در مورد قاعده لاضرر صحيح نيست

نتيجه گيري

منابع و ماخذ

 دانلود فایل ورد

آزادی يا اجبار عقيده در موازنه ميان لا اکراه فی الدين با آيات قتال

Admin بازدید : 55 شنبه 28 اسفند 1400 : 13:54 نظرات (0)

چکیده:

آیات متعددی در قرآن بر این مطلب تصريح دارند كه تحمیل عقیده بر دیگران نامطلوب بوده پذیرش دین امری اختیاری است. در مقابل، آیات فراوانی وجود دارد كه به قتال با کافران تا فراگیر شدن دین الهی فرمان میدهد. از آیات چنین برداشت شده است كه قرآن، کفار و به ویژه مشركان را بین اسم و قتل گیر كرده است. این مطلب، افزون بر آن كه در تعارض ظاهري با آیات دسته نخست است، خاستگاه شبهاتی قرآنی و دست مایه اتهام بر مسلمانان مبنی بر توسل به خشونت و تحمیل عقیده شده است. برداشت هایی از سایر احکام فقهی همچون حكم مرتد و برخی روایات نیز بر این گو نه شبهات دامن زده است. این تحقیق، به نوع توصیفی -تحلیلی و روش كتابخانه اي، پس از مروري بر دیدگاه ها پیرامون نفی اکراه در دین، به دسته بندی آیات قتال پرداخته و با كمك ظهور و سیاق آیات و شواهد تاریخی تلاش كرده است به پرسش هاي مطرح پاسخ دهد. تحلیل صحیح این آیات گویای آن است كه اجبار در دین و تحمیل عقیده بر دیگران، نه ممكن است و نه مطلوب، و در این حكم، تفاوتی بین اصناك كفار وجود ندارد. با این حال، بر اساس قرآن، بر پا داشتن آیین توحیدی و نگهداري از آن جزو مهمترین حقوق مشروع انسانی می باشد. بدین جهت هم جهاد دفاعی و هم جهاد ابتدایی، در حقیقت دفاع از حق انسانیت در حیات خویش بوده مبارزه اسلام با مظاهر شرک و بت پرستی كام منطقی می نماید، بی آنکه به اجبار در عقیده بیانجامد.

واژه های کليدی: اکراه در دین، قتال، جهاد، خشونت، ارتداد، تفتیش عقاید.

دانلود مقاله با فرمت ورد

اثر قاعده لاضرر در مسئوليت مدني و نقش قاعده اقدام در اثر رافعيت آن

Admin بازدید : 235 شنبه 28 اسفند 1400 : 13:41 نظرات (0)

چکیده:

مسووليت مدني از اصول مهم در فقه و حقوق مي باشد، اين امر تا جايي اهميت دارد كه پايه ايجاد بسياري از قواعد و قوانين قرار گرفته است. ليكن مسئوليت مدني خود داراي معاني متعددي ميباشد. يكي از اين مباني قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان مي گويند كه قاعده لاضرر يكي از پايه و مباني مسئوليت مدني مي باشد چرا كه اين قاعده سبب مي شود، مسئوليت مدني ايجاد گردد. به عبارت ديگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسووليت مدني است. از سوي ديگر برخي موارد وجود دارد كه نفي كننده مسئوليت مدني است. به عبارت ديگر برخي از قواعد وجود دارد كه دقيقا برخلاف قاعده لاضرر كه موجد مسووليت مدني است، مسووليت مدني را از بين ميبرد. قاعده اقدام از جمله اين قواعد است كه مسئوليت مدني را منتفي مي كند. در اين مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسي گردد و سپس اثر اين دو قاعده در ايجاد و رفع مسئوليت مدني مطالعه شود.

واژگان كليدي: قاعده لاضرر، قاعده اقدام، مسووليت مدني

مقدمه

بخش اول: اثر قاعده لاضرر در مسووليت مدني

1- منع اضرار به دیگری

2- منع اضرار به خود

3- جایگاه لاضرر به عنوان ضابط فعل رفتاري حكومت و حاكم

4- اركان، خصوصيات و ضمانت اجراها

بخش دوم: اثر قاعده اقدام در رافعیت مسئولیت

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

دانلود مقاله با فرمت ورد

واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

Admin بازدید : 39 شنبه 28 اسفند 1400 : 13:32 نظرات (0)

چکیده:

ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز میگردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمره های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده ها و بی نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام اند؛ یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمتها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نَسَبی ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طالق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و... در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تاثیر فقه زیدیه میباشد، تفاوت دارد.

کلیدواژه ها: تحریم، تحریم مؤبد، نکاح، فقه زیدیه، فقه امامیه.

دانلود فایل با فرمت ورد

جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول

Admin بازدید : 63 شنبه 28 اسفند 1400 : 1:46 نظرات (0)

چکیده:

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاري از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداري کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصا انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم براي تحقق این جرم بررسی شود.

واژگان کلیدي: جعل، استفاده و استعمال، سند مجعول، جرم، نوشته، حقوق کیفري

بخش اول: پیشینه جرم استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام و ایران

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول

بند دوم: عنصر مادي جرم استفاده از سند مجعول

بند سوم: موضوع جرم نوشته و سند

بند چهارم: فعل استفاده از سند مجعول

بخش سوم: مفهوم استفاده در جرم استفاده از سند مجعول

بخش چهارم: اشکال مختلف تحقق فعل مثبت خارجی در جرم استفاده از سند مجعول

بخش پنجم: نقش ضرر در تحقق جرم استفاده از سند مجعول

بخش ششم: عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول علم مرتکب

نتیجه گیري

منابع و مآخذ

دانلود فایل با فرمت ورد

بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني

Admin بازدید : 45 شنبه 28 اسفند 1400 : 1:30 نظرات (0)

چکیده:

اين مقاله، درصدد بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني بر عملكرد كاركنان دانشگاه است. از اينرو، با استفاده از آخرين طبقه بندي معاصر از تئوري هاي  انگيزش كه توسط ريموند كتل و دونا تامپسون مطرح شده است تئوري هاي عمده انگيزش در دو طبقه كلي تئوري هاي  برون زا و درون زا از هم تفكيك يافت. روش مورد استفاده روش پيمايشي بود كه مهمترين ابزار گردآوري در اين روش، پرسشنامه است كه توسط كاركنان دانشگاه تكميل گرديد. شيوه نمونه گيري در اين تحقيق به اين صورت بود كه ابتدا كاركنان با استفاده از روش نمونه گیری مطبق، به سه دسته كاركنان رده بالا، رده مياني و رده پايين از هم تفكيك گرديد و سپس نمونه هاي  هر طبقه استخراج و با نمونه گيري تصادفي ساده نمونه هاي تحقيق انتخاب گرديد. پس از گردآوري اطلاعات پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS بانك اطلاعاتي از داده ها تشكيل شده و با استفاده از آزمون هاي مناسب آماري تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت .يافته ها نشان ميدهد، همبستگي معني داري ميان كليه متغيرهاي انگيزه هاي دروني و عملكرد كاركنان رده پايين، مياني و بالا وجود دارد. از سوي ديگر، يافته ها نشان داد انگيزه مالي و شرايط و امكانات مطلوب كاري به عنوان دو متغير انگيزه بيروني تاثير معني داري بر عملكرد كاركنان رده پايين و رده مياني داشته اما بر عملكرد كاركنان رده بالا تأثير معناداري ندارد. انگيزه دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان رده پايين تاثير نداشته اما بر عملكرد كاركنان رده مياني و رده بالا تاثير معني داري داشته است. با توجه به اهميت شناخت نوع انگيزه ها در راستاي افزايش عملكرد و بهره وري نيروي انساني، بهبود كيفيت پرداختي حقوق و مزايا انگيزه بيروني و ايجاد بستر مناسب جهت موفقيت و شايستگي براي كاركنان انگيزه دروني در اولويت مي باشند.

واژه هاي كليدي: انگيزش، انگيزه دروني، انگيزه بيروني، عملكرد كاركنان،

دانلود فایل با فرمت ورد

سحر و جادو، طلسم و تعويذ و دنياي زنان در عصر قاجار

Admin بازدید : 34 شنبه 28 اسفند 1400 : 1:16 نظرات (0)

چكيده

 در ايران روزگار قاجار گرايش به خرافات و بهره گيري از طلسمات و تعويذات گسترده و عمومي بود. با اين حال بيشتر، و يا اساسا، عملي زنانه تعريف ميشد. اين نگرش ريشه ها  و پايه ها و در ادامه آثار و پيامد هايي داشت و مقالة حاضر درصدد است پايه ها و پيامد ها را بررسي و دربارة چرايي و چگونگي به وجود آمدن اين تعريف پرسش كند. ميتوان ادعا كرد اساس مرتبط كردن زنان با پديدة خرافات چيرگي فكر و فرهنگي مرد سالار بود كه زن را ذاتاَ ناقص و ضعيف تلقي ميكرد. پيامد اين تفكر نيز «زن هراسي» بود كه به محروميت زنان از بديهي ترين حقوق اجتماعي و مدني آن، همچون محروميت از حق راي در قانون انتخابات مجلس مشروطه، انجاميد. از اواسط دوران قاجار پاره اي از نوانديشان و نوگرايان ايراني به ارتباط معنادار ميان عقب ماندگي عمومي جامعه و عقب ماندگي زن ايراني پي بردند و تلاش كردند با نشان دادن ريشه هاي اجتماعي و تاريخي مشكلات جامعه، از جمله مسائل و مشكلات زنان، رويكرد و نگاه ذات باورانه سنتي را به چالش بکشند و راه را بر انديشه اصلاح و ترقي بگشايند.

كليد واژه ها: زنان، خرافات، طلسم و تعويذ، سنت، مشكلات جامعه، تجدد.

دانلود فایل با فرمت ورد

s1

Admin بازدید : 130 شنبه 26 بهمن 1398 : 23:40 نظرات (1)
فصل اول - First Chapter فصل دوم - second chapter فصل سوم - Chapter III فصل چهارم - Fourth Season فصل پنجم - Chapter Five فصل ششم - Chapter Six قسمت = Episode

تعداد صفحات : 79

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1180
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 63
 • بازدید امروز : 79
 • باردید دیروز : 227
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 61
 • بازدید هفته : 847
 • بازدید ماه : 1,638
 • بازدید سال : 30,715
 • بازدید کلی : 155,774
 • کدهای اختصاصی